Εκπόνηση Πολιτικών Απασχόλησης, Κατάρτισης και Ανθρώπινου Δυναμικού

Ειδικότερα η Εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με:

 • Σχεδιασμό πολιτικών απασχόλησης
 • Τοπικά & Περιφερειακά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση – Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Στήριξης της Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.
 • Σχεδιασμός και λειτουργία δομών προώθησης της απασχόλησης.
 • Μελέτες της σχέσης κατάρτισης – απασχόλησης και διερεύνηση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε νέες δεξιότητες
 • Σχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων προνοητικής διαχείρισης δεξιοτήτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση  μηχανισμών διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας – Παρατηρητήρια Απασχόλησης.
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων στήριξης απασχόλησης – επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Μελέτες διαγνωστικής εργασιακών σχέσεων και συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
 • Σύνταξη κανονισμών καταστάσεως προσωπικού και λειτουργίας σε επιχειρήσεις και φορείς.
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικών υλικών για κάθε μορφή κατάρτισης.
 • Μελέτες διερεύνησης αναγκών κατάρτισης.
 • Διαχείριση του σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην επαγγελματική κατάρτιση.
 • Προγράμματα Προώθησης Κοινωνικού Διαλόγου και ανάπτυξη συστημάτων διαβούλευσης.
 • Εκπόνηση έργων στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής , ισότητας των φύλων , ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καταπολέμησης της φτώχειας , διαχείρισης της ηλικίας,  κ.α.
ΕΣΠΑ Banner