Εμπειρία

Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ υλοποίησε σειρά μελετών και άλλων έργων σε επιχειρήσεις και φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται:

ΑποδέκτεςΈργοΠερίοδος
Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιοτεχνών – Βιομηχάνων Υποδημάτων και Εξαγωγέων (ΕΛΣΕΒΒΥΕ)Εκπόνηση Εκπαιδευτικού υλικού από τον ΕΛΣΕΒΒΥΕ» (Υποέργο 5)  της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού  για άνεργες γυναίκες2022 – σε εξέλιξη
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΣΚΕΕ)»Εκπόνηση Εκπαιδευτικού υλικού από τον ΣΚΕΕ» (Υποέργο 3) της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού  για άνεργες γυναίκες» με Κωδικό ΟΠΣ 5074562 που υλοποιείται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020εξέλιξη
Ινστιτούτου Βιομηχανικής & Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ/ΣΕΒ)«ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»2022
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕΕ)Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της  Πράξης «Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of a Fashion Employment Hub» με ακρωνύμιο Fashion Employment Hub που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020»2022 – σε εξέλιξη
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)«Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 Ν.4921/2022 «ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΞΑΝΑ» περί Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων (ΑΛΔ) για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Γραμματείας Διοικητή»2022
Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) «Δράσεις ενίσχυσης του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό κλάδο» στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό κλάδο» με MIS 5074517 του ΕΠΑΝΑΔΙΒΙΜ2022 – σε εξέλιξη
Δήμος ΣίφνουΠαροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συντονισμού, διαχείρισης και λογιστικής και χρηματοοικονομικής παρακολούθησης για την υλοποίηση της Πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ», στο πλαίσιο του Προγράμματος2022 – σε εξέλιξη
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου και Οδηγού «καλών πρακτικών» (Π.Ε 6.1.1 και 6.1.3) της Πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ», ΟΠΣ (5050657) του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A  Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.2022 – σε εξέλιξη
Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου«Υλοποίηση Τεχνικών Εκθέσεων και Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Επαγγελματιών» (Παραδοτέα 1.6.3, 4.6.2) στο πλαίσιο της Πράξης «Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου», με ακρωνύμιο «RECULT MAGNUM» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»2022 – σε εξέλιξη
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελαιουργείων (ΠΑ.Σ.ΕΛ.)«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ» με κωδ. ΟΠΣ 5035226 του ΕΠΑΝΕΚ2021 – σε εξέλιξη
Υπουργείο ΤουρισμούΕκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου τουριστικού σχεδιασμού μέσω του MED Sustainable Path and Cultural Routes Model», για την υλοποίηση της Πράξης: «Beyond European Sustainable Tourism Med Path», με ακρωνύμιο «BEST MED» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B «Mediterranean (MED) 2014-2020»2021 – 2022
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για την υποστήριξή της στην προετοιμασία και υλοποίηση της εκδήλωσης “Panoramed Dialogues”» του έργου PANORAMED» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας  MED 2014-20202021
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία ΒιομηχανίαςΥποέργο 2: «Έρευνα – Μελέτη για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία», της Πράξης «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ – Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 50291802021
Κυκλαδική Εταιρία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων«Εξωτερική Αξιολόγηση» της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»2021 – σε εξέλιξη
Κυκλαδική Εταιρία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων«Εξωτερική Αξιολόγηση» της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»2021 – σε εξέλιξη
Αναπτυξιακή Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ«Σχεδιασμός και Δημιουργία ενός Αναπτυξιακού μοντέλου για τον καταδυτικό τουρισμό- Συγγραφή: Πρωτοκόλλου και οδηγιών ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου καταδυτικών διαδρομών, Οδηγού καλών πρακτικών για προστασία θαλάσσιας ζωής, Επιχειρηματικού Σχεδίου και Προτάσεων βελτίωσης νομοθετικού πλαισίου» στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ, του Προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ V-A 2014-2020»2021
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»Πρώτη Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής και των επιπτώσεων του Προγράμματος «Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 (Υλοποίηση ως υπεργολάβος της εταιρείας DIADIKASIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AE)2021
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Έτοιμου Ενδύματος και Συναφών Κλάδων Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ)«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΕΕ)»» με κωδ. MIS 50351182021 – σε εξέλιξη
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας ΗπείρουΥλοποίηση του έργου με τίτλο «Υποέργο 2 «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ομάδας Χάραξης Πολιτικής στην Περιφέρεια Ηπείρου για την αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου» της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΤ» (MIS 5008143) (Υλοποίηση ως υπεργολάβος της εταιρείας ΕΕΟ Group AE)2021
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας ΗπείρουΑξιολόγηση των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ήπειρος 2014 -2020 (Υλοποίηση ως υπεργολάβος της εταιρείας ΕΕΟ Group AE)2021
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής ΕλλάδοςΑξιολόγηση της Πορείας της Λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  (Υλοποίηση ως υπεργολάβος της εταιρείας ΕΕΟ Group AE)2021
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΕκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Επιλογές επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό – Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων»  (Υλοποίηση ως υπεργολάβος της εταιρείας ΕΕΟ Group AE)2021
Ελληνική  Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Αξιολόγηση Έργου της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυ-μούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστο-ποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021481, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»2021 – σε εξέλιξη
Υπουργείο ΤουρισμούΠαροχή υπηρεσιών διαχείρισης, συντονισμού και παρακολούθησης για την υλοποίηση της Πράξης: «Empower Mediterranean for Smart Tourism», με ακρωνύμιο «SMARTMED» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B «Mediterranean (MED) 2014-2020»2020 – 2022
Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την ΑνάπτυξηΥπηρεσίες Ανάπτυξης Στρατηγικής για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Έργου «VIRTUAL AND MOBILE MUSEUM OF BIODIVERSITY» με ακρωνύμιο «MOBILE BIODIVERSITY», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «Ιnterreg V – A Ελλάδα – Βουλγαρία»2020 – 2021
Ελληνική  Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Αξιολόγηση Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε επαγγέλματα του κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003042, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»2020 – σε εξέλιξη
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΥπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την εφαρμογή των δράσεων βελτίωσης της διαχείρισης των υδατικών πόρων της Δυτικής Μακεδονίας2020 – 2021
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών ΘεσσαλονίκηςΕκπόνηση Μελέτης Διερεύνησης των Εκπαιδευτικών Αναγκών του Εργατικού Δυναμικού του Οργανισμού, με στόχο την ποιοτική αναβάθμισή του2020
Υπουργείο ΤουρισμούΔιαχείριση και συντονισμός της πράξης: «Innovative instruments for the preservation and promotion of cultural heritage in the cross border area – Tourism-e» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 20202020 – σε εξέλιξη
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και«Σύμβουλος Υποστήριξης των εθνικών εμπειρογνωμόνων στην task force της Θεματικής Ομάδας Εργασίας 5 ”Παράκτιος και Θαλάσσιος Τουρισμός” του έργου PANORAMED» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας  MED 2014-20202020
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία ΒιομηχανίαςΠαροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης, Συντονισμού και Επικοινωνίας για την υλοποίηση της Πράξης: «Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models» με ακρωνύμιο «Success Road» και κωδικό έργου PGI06072 στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG EUROPE2020 – 2021
Πανελλήνια Ομοσπονδία ΞενοδόχωνΕπιστημονική επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων για μακροχρόνια ανέργους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε ειδικότητες του ξενοδοχειακού κλάδου» (κωδικός ΟΠΣ 5032859), στο πλαίσιο του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»2020 – 2022
Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως ΣύρουΕπιστημονική επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» (κωδικός ΟΠΣ 5050812), στο πλαίσιο του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»2020 – σε εξέλιξη
Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ΔωδεκανήσουΕπιστημονική επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στο Νομό Δωδεκανήσου» (κωδικός ΟΠΣ 5056532), στο πλαίσιο του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»2020 – σε εξέλιξη
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Έτοιμου Ενδύματος και συναφών κλάδων Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ)Τμήμα Β: Υπηρεσίες δράσεων προβολής και επικοινωνίας του έργου «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Textile Mediterranean Alliances for Business Development, Internationalization and Innovation – TEX-MED ALLIANCES» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας ENI CBC MED 2020 – 2022
Υπουργείο ΤουρισμούΔιαχείριση έργου, εκπόνηση μελετών και εγχειριδίων και σύνταξη αναφορών και ενδιάμεσων εκθέσεων για την υλοποίηση του έργου: «Innovative Medical Tourism Strategy – IN-MEDTOUR» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020»2019 – 2021
Υπουργείο ΤουρισμούΔιαχείριση και υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου/ RE-CULT» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΚΥΠΡΟΣ  2014 – 2020»2019 – 2022
Υπουργείο ΤουρισμούΔιαχείριση, συντονισμός και υλοποίηση του έργου: «Αστροπαρατήρηση & Φυσικό Περιβάλλον – Εναλλακτικό προϊόν Ανάπτυξης & Προβολής των Γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου GEOSTARS» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΚΥΠΡΟΣ  2014 – 2020»2019 – σε εξέλιξη
Εκκλησία της Ελλάδος«Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών» στο πλαίσιο της Πράξης «RE – CULT – Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας  Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»2019 – 2022
Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου«Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών» στο πλαίσιο της Πράξης «RE – CULT – Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας  Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»2019 -2022
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΤμήμα (1) «Μελέτες, επικοινωνία, μεταφράσεις» του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship  to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP – Priority Axis 1. Entrepreneurship & Innovation -Sp. Objective 1.3. Territories of knowledge”, Project No.2376, Subsidy Contract BMP1/1.3/2376/ 2017, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”2019 – 2021
Σύνδεσμος Βιομηχανιών ΕλλάδοςΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness (SMecoMP)» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-B “Balkan- Mediterranean 2014-2020”2019 – 2020
Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας«Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την ειδικότητα Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων» στο πλαίσιο των έργων «Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων / Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης και εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για τις ειδικότητες «Φορτοεκφορτωτής ξηράς-λιμένος» και «Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων», 2019 – 2020
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΚύπρουΑγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την ετοιμασία όρων διαγωνισμού προσφορών με βάση τις πρόνοιες του Ν73(Ι)/2016 για κάλυψη των αναγκών του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Θέσπιση μηχανισμών επικύρωσης μη-τυπικής και άτυπης μάθησης και Πιλοτική Εφαρμογή»2019
Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ ΑΕ«Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου “Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian- Greek cross border region through smart and digital tools-eTourist”» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “ INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”2019
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών του Έργου «TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem» με ακρωνύμιο «TRACES» του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V A Greece-Italy 2014-20202018 – 2020
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής ΟικονομίαςΥπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης ΙΙ της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ για λογαριασμό της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας»2018 – 2019
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ»Υπηρεσίες Διεξαγωγής Ερευνάς Κοινής Γνώμης, Ανάπτυξης Οδηγού Καλών Πρακτικών και Σχεδίου Κεφαλαιοποίησης του Έργου «Best Water Use» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020»2018 – 2019
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΠ1 – Η αρχική σύνταξη του Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Handbook) του έργου SMecoMP & Π2 – Οι αναθεωρήσεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Handbook), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP – Priority Axis 1. Entrepreneurship & Innovation -Sp. Objective 1.3. Territories of knowledge”, Project No.2376, Subsidy Contract BMP1/1.3/2376/2017, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”2018
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΠ.1 Αναλυτικό Σχέδιο Εργασίας (Work Plan) του έργου SMecoMP & Π2 – Οι αναθεωρήσεις του Αναλυτικού Σχεδίου Εργασίας (Work Plan) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness – SMecoMP – Priority Axis 1. Entrepreneurship & Innovation -Sp. Objective 1.3. Territories of knowledge”, Project No.2376, Subsidy Contract BMP1/1.3/2376/2017, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-20202018
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»Πρώτη Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής και των επιπτώσεων του Προγράμματος «Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-20202018 – 2019
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – ΘράκηςΤεχνική και επιστημονική υποστήριξή της, στην εξειδίκευση, ωρίμανση και παρακολούθηση των Δράσεων ΕΚΤ του εγκεκριμένου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος2018 – 2019
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης«Υποστήριξη στην προετοιμασία και διαμόρφωση φακέλου μεγάλου έργου, του έργου Regional Broadband Extension (RBE)/ Ultrafast Broadband»
Οριζόντια Πράξη Εθνικής Εμβέλειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΔΟΤΠΕ-υποστήριξη νέων δράσεων ΤΠΕ» κωδ. ΟΠΣ 5001245
Υποέργο 7: «Υποστήριξη στην προετοιμασία και διαμόρφωση φακέλου μεγάλου έργου, του έργου Regional Broadband Extension (RBE)»
2018 – 2019
Δήμος ΝάουσαςΜελέτη για τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα με έμφαση στη μεταποίηση στο Δήμο Νάουσας2018
Δήμος Θέρμης«Υπηρεσίες Συντονισμού της πράξης “ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level – ACT SOCIAL”» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  “INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”2018 – 2019
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)Προετοιμασία μεθοδολογικού πλαισίου διαδικασίας mentoring (Intellectual output 01 “B-mentor model” στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+  Νο 2017-1-ES01-KA202-037989 “B-mentor: Mentoring strategies to boost WBL in the tourism sector”)2018
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)Εξωτερική Αξιολόγηση Έργου «CREATIVE and INNOVATION DRIVEN ENTERPRISES’  NETWORK» με ακρωνύμιο «CIDE-NET» του διακρατικού προγράμματος “INTERREG V – B Balkan- Mediterranean 2014-2020”2018 – 2019
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)«Εκπόνηση ερευνών και μελετών» στο πλαίσιο του Έργου “BalkanMed E-Business Pages – BalkanMed e-BP”» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “INTERREG V – B Balkan- Mediterranean 2014-2020”2018 – 2019
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων πόρων (ΕΥΕΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ)Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» της δράσης «Τεχνική Βοήθεια – Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007326 του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-20202017 – 2018
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων πόρων (ΕΥΕΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ)«Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» της δράσης «Τεχνική Βοήθεια – Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007599 του Ε.Π. Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων2017 – 2018
Δήμος ΣουφλίουΤεχνική και Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου για την προετοιμασία και εξειδίκευση Δράσεων που θα ενταχθούν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΣΕΣ 2014-2020 ή άλλες χρηματοδοτικές πηγές2017
Σύνδεσμος κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων«Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη Πιλοτικών Δράσεων στο πλαίσιο του Έργου CreativeWear – Πρόγραμμα: INTERREG MED 2014-20»2017 – 2019
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΚύπρουΕκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη θέσπιση μηχανισμών επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης2017– 2018
Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ισότητας των ΦύλωνΤμήμα Α: Μελέτη με θέμα: «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικογένεια: ο μετασχηματισμός των έμφυλων σχέσεων, ταυτοτήτων και ρόλων, οι προκλήσεις για την συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες – Προτάσεις πολιτικής» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο: «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» με Κωδ. ΟΠΣ 5001377 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».2017– 2018
Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ισότητας των ΦύλωνΤμήμα Γ: Μελέτη με θέμα: «Η ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση της βίας κατά των γυναικών την περίοδο 2008-2016 και η σύνδεση των ποιοτικών και ποσοτικών όψεων με την οικονομική κρίση. Νέες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και προκλήσεις πολιτικής» στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης με τίτλο: «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» με Κωδ. ΟΠΣ 5001377 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».2017– 2018
Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ισότητας των ΦύλωνΤμήμα Α: Επικαιροποίηση-Ανασχεδιασμός: Οδηγού παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών έχοντας υπόψη και τις ανάγκες της διευρυμένης ομάδας στόχου / Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλευτικών κέντρων / Κανονισμού Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας / Κανονισμού Λειτουργίας γραμμής SOS / Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των γυναικών που προσφεύγουν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων / Πρωτοκόλλων συνεργασίας / Οδηγού δικτύωσης / Εγχειρίδιου σεξουαλικής παρενόχλησης στο πλαίσιοτου Υποέργου 3 με τίτλο: «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους» στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» και με Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»2017
Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ισότητας των ΦύλωνΤμήμα Β: Δημιουργία Οδηγού/Εργαλείων εργασιακής συμβουλευτικής στο πλαίσιοτου Υποέργου 3 με τίτλο: «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους» στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» και με Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»2017
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης με στόχο τη διερεύνηση και τον καθορισμό των συμπληρωματικών παραμέτρων που πρέπει να ενσωματωθούν στον Εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της αγοράς εργασίας, ώστε να λειτουργήσουν τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας2017
European Apparel and Textile Confederation- EURATEXΣυντονισμός, Διοίκηση, Διαχείριση και Τεχνική Υποστήριξη έργου “Integrated strategy Initiative for Strengthening the supply of APPrenticeships in TEXtile sector” με ακρωνύμιο“TEXAPP” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης KA3 – Support for Policy Reform Support for small and medium sized enterprises engaging in apprenticeships2016 – 2017
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)Εκπόνηση ειδικής οικονομικής ανάλυσης και πρόβλεψης σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα με έμφαση στον εντοπισμό χωρικών και κλαδικών προτύπων / διενέργεια μελέτης με αντικείμενο «Ειδικές Οικονομικές Αναλύσεις και Πρόβλεψη (με έμφαση στη σχέση κλαδικών / χωρικών προτύπων)»2016-2017
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.Α) Αναδιάρθρωση του οργανογράμματος της εταιρείας και περιγραφή των βασικών θέσεων εργασίας της
Β) Αναμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού εργασίας του προσωπικού της εταιρείας
2016 – 2017
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΚοζάνηςΑναδιάρθρωση του οργανογράμματος της εταιρείας και περιγραφή των βασικών θέσεων εργασίας της2016 – 2017
Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών , Πιστοποίησης και Ποιότητας – ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.Μελέτη για την ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας μεταξιού2016
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της Περιόδου 2014-20202016 – 2018
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. ΚιλκίςΕκπόνηση μίας Μελέτης Σκοπιμότητας για την ανάδειξη δυναμικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας για την οικονομική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και ενός τεύχους Στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς στο πλαίσιο του έργου“BUSINESS CIRCLE S – K – K” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-πΓΔΜ 2007-20132016
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Μελετών Τουριστικής Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Διαδραστικών Εφαρμογών» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Eco-Destinations (Tourism in Synergy with Energy Efficiency: Creating Eco-Sustainable Tourism Destinations)”» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-20132016
Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑΥποστήριξη της Δημοσυνεταιριστικής Εταιρείας ΕΒΡΟΣ ΑΕ για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Μέτρου 19.1 «Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης» του Τομεακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20202016
Αναπτυξιακή Ημαθίας ΑΑΕ ΟΤΑΥποστήριξη της Αναπτυξιακής Ημαθίας ΑΑΕ ΟΤΑ για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Μέτρου 19.1 «Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης» του Τομεακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20202016
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑΥποστήριξη της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Μέτρου 19.1 «Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης» του Τομεακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20202016
Κέντρο Παραγωγικότητας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΚύπρουΕκ των υστέρων αξιολόγηση των Σχεδίων:
α) Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις,
β) Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις
2016
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.Διοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών με ηγετικό ρόλο στην ΟΤΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 431.5-Ενέργειες Επιμόρφωσης, του τοπικού προγράμματος στα πλαίσια του Άξονα 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του ΠΑΑ 2007-2013 με θέμα «Απολογισμός του Leader 2007-2013. Τα δυνατά σημεία και αδυναμίες του τοπικού προγράμματος.»2015
Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε.Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Έργου «Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου για την ενεργό γήρανση με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας»2015
Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας ΑττικήςΔιοργάνωση (1) εκπαιδευτικής συνάντησης στο πλαίσιο της Πράξης “Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των Πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας”2015
Δήμος ΘεσσαλονίκηςΣύμβουλος Διαχείρισης, Οικονομικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας του Έργου “BALANCING SUPPLY AND DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA”2015
Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)«Παροχή συμβουλευτικών, ερευνητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ν.π.ι.δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στους κλάδους γεωργίας και τροφίμων-ποτών μέσω ενδυνάμωσης των συστημάτων πιστοποίησης των εργαστηρίων και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών – Χτίζοντας την Αριστεία μέσω Πιστοποίησης»2015
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας
«Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας στους κλάδους γεωργίας και τροφίμων – ποτών μέσω ενδυνάμωσης των συστημάτων πιστοποίησης των εργαστηρίων και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών» – «Χτίζοντας την Αριστεία μέσω Πιστοποίησης»2015
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΚύπρουΈρευνα σε θέματα σχετικά με το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και αξιολόγηση του έργου2015
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης«Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο της Πράξης “Smart Specialization” (Έξυπνη Εξειδίκευση) που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»2015
Κέντρο Παραγωγικότητας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΚύπρουΠαροχή υπηρεσιών «Εξωτερικής Αξιολόγησης» του Έργου
«Νέα Σύγχρονη Μαθητεία (ΝΣΜ)»
2015
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΚύπρουΕκπόνηση οδηγού και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς εργοδότες2015
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΚύπρουΕκπόνηση μελετών αξιολόγησης πέντε (5) Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της ΑνΑΔ για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. – Τμήμα 3: Έργο των ανέργων πτυχιούχων2015
ΕΣΠΑ Banner