Διαχείριση και Υποστήριξη Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΚΠΣ, ΕΧΣ και ΕΕ

Ειδικότερα η Εταιρεία, διαθέτοντας ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα αυτό, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με:

  • Τεχνική υποστήριξη και διαχείριση σε φορείς για την υλοποίηση σχεδίων διασυνοριακής – διακρατικής  συνεργασίας
  • Συμμετοχή σε εταιρικές συμπράξεις και τεχνική υποστήριξη σχεδίων διασυνοριακής – διακρατικής συνεργασίας
  • Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Διασυνοριακής και Διακρατικής Συνεργασίας
  • Διαχείριση και υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ΚΠΣ και προγραμμάτων της Ε.Ε.
  • Ανάπτυξη τομεακών και κλαδικών πολιτικών
ΕΣΠΑ Banner