Περιφερειακή – Τοπική Ανάπτυξη

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με:

  • Αναπτυξιακές μελέτες και Επιχειρησιακά Σχέδια ανάπτυξης γεωγραφικών περιοχών.
  • Μελέτες χωροθέτησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
  • Μελέτες τοπικών αγορών εργασίας και ίδρυσης σχετικών παρατηρητηρίων
  • Σχεδιασμός και αξιολόγηση  τοπικών προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης
  • Σχεδιασμός προγραμμάτων ενίσχυσης ΜΜΕ σε συλλογικό επίπεδο
  • Μελέτες ίδρυσης και λειτουργίας δομών στήριξης ΜΜΕ και αξιοποίησης στατιστικών στοιχείων
  • Προετοιμασία σχεδίων αξιοποίησης γης – χωροταξικές μελέτες
  • Κλαδικές μελέτες
  • Αξιολόγηση παρεμβάσεων και πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
  • Τεχνική υποστήριξη ΟΤΑ, Αναπτυξιακών Εταιριών, Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφερειών
ΕΣΠΑ Banner