Γνώση Αναπτυξιακή

Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης

Εταιρικό Προφίλ

Γνώση Αναπτυξιακή

Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Συμβουλευτική Επενδύσεων και Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1997, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας σε οργανισμούς του ιδιωτικού, του δημόσιου και ευρύτερα δημόσιου τομέα.

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο προσωποποιημένων ποιοτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την υποστήριξη ιδιωτικών και δημόσιων έργων.

Παρεχόμενες

Υπηρεσίες

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Υπηρεσίες Χρηματοδότησης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), Μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας και οικονομοτεχνικές, Μελέτες υπαγωγής επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους και χρηματοδοτικούς κανονισμούς – Διαχείριση έργων, κ.ά.

Περισσότερα –>

Εκπόνηση Πολιτικών Απασχόλησης, Κατάρτισης και Ανθρώπινου Δυναμικού

Σχεδιασμός πολιτικών απασχόλησης, Τοπικά & Περιφερειακά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση – Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Στήριξης της Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, Σχεδιασμός και λειτουργία δομών προώθησης της απασχόλησης, κ.ά.

Περισσότερα –>

Περιφερειακή – Τοπική Ανάπτυξη

Αναπτυξιακές μελέτες και Επιχειρησιακά Σχέδια ανάπτυξης γεωγραφικών περιοχών, Μελέτες χωροθέτησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, Μελέτες τοπικών αγορών εργασίας και ίδρυσης σχετικών, παρατηρητηρίων, κ.ά.

Περισσότερα –>

Διαχείριση και Υποστήριξη Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΚΠΣ, ΕΧΣ και ΕΕ

Τεχνική υποστήριξη και διαχείριση σε φορείς για την υλοποίηση σχεδίων διασυνοριακής – διακρατικής συνεργασίας, Συμμετοχή σε εταιρικές συμπράξεις και τεχνική υποστήριξη σχεδίων διασυνοριακής – διακρατικής συνεργασίας, κ.ά.

Περισσότερα –>

Η Γνώση Αναπτυξιακή Συμβουλευτική υλοποίησε σειρά μελετών και άλλων έργων σε επιχειρήσεις και φορείς.


Ενδεικτικά Έργα –>

ΕΣΠΑ Banner