Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Υπηρεσίες Χρηματοδότησης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με:

  • Μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων (business plans)
  • Μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας και οικονομοτεχνικές
  • Μελέτες υπαγωγής επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους και χρηματοδοτικούς κανονισμούς – Διαχείριση έργων
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων – επιχειρηματικές διαγνώσεις
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
  • Οργάνωση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής και διεπιχειρησιακής κατάρτισης
ΕΣΠΑ Banner