Πολιτική Ποιότητας

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αποτελεί για τη ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ διαρκή δέσμευση για επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας, η Εταιρεία υλοποιεί ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών που βασίζεται στα παρακάτω:

  • καθορισμός σαφών, μετρήσιμων και ρεαλιστικών στόχων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού κάθε έργου
  • προσδιορισμός και διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση απρόσκοπτης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των ομάδων έργου
  • δημιουργία και διατήρηση ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας,
  • διατήρηση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου των εργαζομένων της
  • παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων των έργων, ανατροφοδότηση και αναθεώρηση τους, όπου απαιτείται.

Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 για τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Μελέτες και Έργα Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης
  • Μελέτες και Έργα Στήριξης Επιχειρήσεων, Φορέων και Οργανισμών
  • Έργα Κατάρτισης Στελεχιακού Δυναμικού Επιχειρήσεων και Φορέων
  • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων και Προγραμμάτων

Επίσης η Εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ISO / IEC 27001:2013 για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών για τις προαναφερθείσες υπηρεσίες.

ΕΣΠΑ Banner